SEARCH
お問い合わせ
常见问题/咨询咨询之前请浏览。
支持有关本公司及其产品的咨询
产品目录下载咨询之前请浏览。

日本威赛尔综合产品目录

产品支持信息

 

下载气动剪刀结构图

●滑移式气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NY03G 下载 下载
GT-NY03GR 下载 下载
GT-NY03G-4 下载 下载
GT-NY03GR-4 下载 下载
刀口产品型号 No. 2D 3D
NY03AJ 下载 下载
NY03AJL 下载 下载
NY03AJT 下载 下载
NY03RAJ 下载 下载
NY03RAJL 下载  
GT-NY05 下载 下载
GT-NY05R 下载 下载
GT-NY05-4 下载 下载
GT-NY05R-4 下载 下载
GT-NF05 下载 下载
NY05BJ 下载 下载
NY05AJ 下载 下载
NY05AJL 下载 下载
NY05AJB 下载 下载
NY05AJT 下载 下载
NY05AH 下载 下载
NY05RBJ 下载 下载
NY05RAJ 下载 下载
NY05RAJB 下载  
NY05RAJL 下载  
NY05RAH 下载 下载
GT-NY10 下载 下载
GT-NY10R 下载 下载
GT-NY10-4 下载 下载
GT-NY10R-4 下载 下载
GT-NF10 下载 下载
GT-NY10S 下载 下载
GT-NY10G 下载 下载
GT-NY10GR 下载 下载
GT-NY10G-4 下载 下载
GT-NY10GR-4 下载 下载
NY10AJ 下载 下载
NY10AJL 下载 下载
NY10AD 下载 下载
NY10AJB 下载 下载
NY10AJT 下载 下载
NY10AH 下载 下载
NY10RAJ 下载 下载
NY10RAJB 下载  
NY10RAJL 下载  
NY10RAH 下载 下载
GT-NY15 下载 下载
GT-NY15R 下载 下载
GT-NY15-4 下载 下载
GT-NY15R-4 下载 下载
GT-NF15 下载 下载
NY15AJ 下载 下载
NY15AJL 下载 下载
NY15AD 下载 下载
NY15AJB 下载 下载
NY15AJT 下载 下载
NY15AH 下载 下载
NY15RAJ 下载 下载
NY15RAJB 下载  
NY15RAJL 下载  
NY15RAH 下载 下载
GT-NY25 下载 下载
GT-NY25R 下载 下载
GT-NY25-6 下载 下载
GT-NY25R-6 下载 下载
GT-NY25S 下载 下载
NY25AJ 下载 下载
NY25AJL 下载 下载
NY25AD 下载 下载
NY25AJB 下载 下载
NY25AH 下载 下载
NY25RAJ 下载 下载
NY25RAJB 下载  
NY25RAJL 下载  
NY25RAH 下载 下载
GT-NT03 下载 下载
GT-NT03R 下载 下载
GT-NT03-4 下载 下载
GT-NT03R-4 下载 下载
NT03AJ 下载 下载
NT03AJT 下载 下载
NT03AJY 下载 下载
GT-NT05 下载 下载
GT-NT05R 下载 下载
GT-NT05-4 下载 下载
GT-NT05R-4 下载 下载
NE5AJ 下载  
NE5AJ 下载 下载
NT05AJ 下载 下载
NT05AJL 下载 下载
NT05AJB 下载 下载
NT05AJT 下载 下载
NT05AJY 下载 下载
NT05AD 下载 下载
NT05AJH 下载 下载
NT05AJV 下载 下载
NT05AE 下载 下载
GT-NT10 下载 下载
GT-NT10R 下载 下载
GT-NT10-6 下载 下载
GT-NT10R-6 下载 下载
NT10AJ 下载 下载
NT10AJL 下载 下载
NT10AJB 下载 下载
NT10AJT 下载 下载
NT10AJY 下载 下载
NT10AD 下载 下载
NT10AJH 下载 下载
NT10AJV 下载 下载
NT10AE 下载 下载
GT-NT20 下载 下载
GT-NT20R 下载 下载
GT-NT20-6 下载 下载
GT-NT20R-6 下载 下载
NT20AJ 下载 下载
NT20AJL 下载 下载
NT20AD 下载 下载
NT20AJB 下载 下载
NT20AJH 下载 下载

●气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-N3 下载  
GT-NS3 下载 下载
GT-NR3 下载 下载
GT-NS2 下载 下载
刀口产品型号 No. 2D 3D
N3AS 下载 下载
N3HS 下载 下载
N3AP 下载 下载
N3AE 下载 下载
N3BJ 下载 下载
GT-N5 下载  
GT-NS5 下载 下载
GT-NR5 下载 下载
GT-N7 下载  
GT-NS7 下载 下载
GT-NR7 下载 下载
GT-N10 下载  
N10AS 下载 下载
N10HS 下载 下载
N10AP 下载 下载
GT-NS10L 下载 下载
GT-NR10L 下载 下载
N10LAS 下载 下载
N10LAP 下载 下载
N10LPF 下载 下载
GT-N12 下载  
N12AS 下载 下载
N12HS 下载 下载
N12AP 下载 下载
GT-N20 下载  
GT-NS20 下载 下载
GT-NR20 下载 下载
N20AS 下载 下载
N20HS 下载 下载
N20AG 下载 下载
N20AP 下载 下载
N20AJ 下载 下载
N20AJL 下载 下载
N20PF 下载 下载
N20AE 下载 下载
N20AE1205 下载 下载
N20BFB 下载 下载
N20AH 下载 下载
GT-N30 下载  
GT-NS30 下载 下载
GT-NR30 下载 下载
N30AS 下载 下载
N30BBB 下载 下载
N30AP 下载 下载
N30AJ 下载 下载
N30AJL 下载 下载
N30PF 下载 下载
N30AE 下载 下载
N30ACD 下载 下载
GT-N50 下载  
GT-NR50 下载 下载
N50AS 下载 下载
N50BBB 下载 下载
NW20BJ 下载  

●冲断气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NK10 下载  

●滑移式气动剪刀托架型

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NB20(5-OSHI) 下载 下载
GT-NB20(5-HIKU) 下载 下载
GT-NB20(10-OSHI) 下载  
GT-NB20(10-HIKU) 下载 下载
GT-NB30(10-HIKU) 下载 下载
GT-NB20LW-10TM 下载 下载
GT-NB30LW-10TM 下载 下载

●加热气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NKH10AJ 下载  
NKH20A-25 下载  
NKH20AR-25 下载  
NTH05AJ 下载 下载
NTH10AJ 下载 下载

●伺服加热剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
NKHD20A-10 下载  
NKHD20AR-10 下载  
NKHD45R-50 下载  

●气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
No.GT-H30 DOWNLOAD  
No.GT-H12K DOWNLOAD  
No.GT-H120K DOWNLOAD  
No.GT-HS30 DOWNLOAD  
No.GT-HR120K DOWNLOAD  

●拟规格刀口

刀口产品型号 No. 2D 3D
NT05AJ1 下载  
NT05AJH2 下载  
NE5AJBH3 下载  
NE5AJBS 下载  
NE10AJ190 下载  
NE10AJSLL 下载  
N10LAB2 下载  
N10LAB152 下载  
N10LAJ141 下载  
N20AJB 下载  
N20AE1205 下载  
N20AK249 下载 下载
N20AML1498 下载 下载
N20AMR1499 下载 下载
N30AML1435 下载  
N30AMR1395 下载  
N20AA239 下载 下载
N20AB360 下载 下载
N20AE19 下载  
N20AA27 下载 下载
N20AB39 下载 下载
N20AH152 下载  
N20AH533 下载  
N30AE53 下载  
N30AJ163 下载 下载
N30AL525 下载 下载
N30AA114 下载 下载
N30AA160 下载  
N20AA361 下载  
N3AE406 下载  
N20AE19A 下载  
N30AE2125 下载  

※有关拟规格刀口情况,选购时请直接洽谈。

●双动式气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NWR10 下载  
GT-NWR20 下载  
GT-NWR30 下载  
GT-NWS1 下载  
GT-NWS10 下载  
GT-NWS20 下载  
GT-HWR1 下载 下载
GT-HWR10 下载 下载
GT-HWS1 下载 下载
GT-HWS10 下载 下载

●GT-NR用 支座型

本体产品型号 No. 2D 3D
NR10LST 下载 下载
NR20ST 下载 下载
NR30ST 下载 下载

●防误操作手动型气动剪刀

本体产品型号 No. 2D 3D
GT-NZ15(NZ15AJ) 下载  
NZ20AJ 下载  
刀口产品型号 No. 2D 3D
HW1J 下载  
HW10J   下载
pagetop